Đại diện thương mại

Đối với một số doanh nghiệp nước ngoài mong muốn tiếp cận thị trường trong khi chưa có điều kiện mở công ty tại Việt Nam, Công ty TNHH Chung Minh đóng vai trò như một văn phòng đại diện tại Việt Nam của các doanh nghiệp này.

Với vai trò đại diện thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Công ty TNHH Chung Minh là người được ủy thác kinh doanh trong phạm vi Việt Nam với quyền hạn là được độc lập giao dịch, thương lượng, giúp kí kết hợp đồng mua, bán,… thay mặt và phục vụ lợi ích của doanh nghiệp nước ngoài. Chúng tôi giúp xúc tiến, tìm kiếm, thúc đẩy và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế mà mình đại diện.

Nhìn chung, Công ty Chung Minh đóng vai trò tương tự một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác tại Việt Nam cũng cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận với thị trường và đối tác mới tại Việt Nam.