Hóa chất tinh khiết

Hóa chất tinh khiết là loại hóa chất yêu cầu cao về độ tinh khiết, hoạt tính ổn định và độ bền. Hóa chất tinh khiết là hóa chất có yêu cầu cao hơn hóa chất công nghiệp thông thường cùng loại. Thông thường, phân loại về hóa chất tinh khiết bao gồm cả hóa chất phân tích (hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm). Trong phân loại của Công ty TNHH Chung Minh, chúng tôi tách biệt hóa chất tinh khiết chuyển sử dụng cho sản xuất đặc thù thành một loại riêng khỏi hóa chất phân tích.

Độ tinh khiết của hóa chất ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình phản ứng và từ đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. Do vậy một số ngành sản xuất đặc thù có yêu cầu hóa chất đầu vào có chất lượng cao hơn (tinh khiết hơn) hóa chất công nghiệp thông thường.

Công ty TNHH Chung Minh cung cấp các hóa chất tinh khiết để phục vụ cho các ngành sản xuất đặc thù như các nhà máy sản xuất điện tử, các nhà máy sản xuất dược phẩm, các nhà máy thực phẩm và các nhà máy đòi hỏi nguồn nguyên liệu hóa chất đầu vào có độ tinh khiết cao.